Το σχολείο μας – Our school

 

sxoleio_map

Tο 8ο Γυμνάσιο (Γυμνάσιο) της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης.

Στο σχολείο μας υπάρχουν περίπου 320 μαθητές 12 έως 15 ετών και 37 καθηγητές. Η 1η τάξη αποτελείται από 4 τμήματα, η 2η τάξη αποτελείται από 4 τμήματα και η 3η τάξη αποτελείται από 5 τμήματα.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: Νεοε λληνική και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Αρχαία Μετάφραση Νεοελληνική Λογοτεχνία, Θρησκευτικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Τεχνολογία, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Φυσική Αγωγή, Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά (επιλογή), Project, Κοινωνική Αγωγή (μόνο στην τρίτη τάξη), Γεωγραφία και Οικιακή Οικονομία (στην πρώτη και δεύτερη τάξη και Βιολογία ( στην πρώτη και τρίτη τάξη).

 

Οur school is the 8th Gymnasio (Junior High School) of Thessaloniki and it is located in the Southeast part of the city.

In our school there are  about 320 pupils from 12 to 15 years old and 37  teachers. The 1rst grade consists of 4 classes, the 2nd grade consists of 4 classes and the 3rd grade consists of 5 classes.

The lessons that are taught are: Modern and Ancient Greek Language, History, Modern and Ancient Greek Literature, Religious Education, Maths, Physics, Chemistry, Computer Science, Technology, Music, Art, Physical Education, English, French or German (students’ choice), Project,  Social studies (only on the third grade),  Geography and Home Economics (on the first and second grade) and Biology on the first and third grade).

 

Advertisements